REGULAMIN SERWISU §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin wraz z jego wszelkimi zmianami (dalej jako REGULAMIN) określa warunki korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego BoxOff Store prowadzonego pod adresem internetowym www.boxoffstore.pl. (dalej jako SERWIS). SERWIS umożliwia dokonywanie detalicznych zakupów produktów w oparciu o dystrybucję elektroniczną (ESD) albo dystrybucję wysyłkową na oryginalnych nośnikach i w opakowaniach.  

 2. Rejestracja w SERWISIE dokonana przez Użytkownika niebędącego konsumentem oznacza akceptację niniejszego REGULAMINU oraz potwierdzenie znajomości jego treści przez Użytkownika. 

 3. Użytkownicy będący konsumentami wyrażają zgodę na treść REGULAMINU oraz zgodę na zawarcie umowy na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta 9dz. U. 2014 r., poz. 827), każdorazowo indywidualnie dokonując rejestracji. 

 4. Właścicielem i administratorem SERWISU jest Techland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Żółkiewskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000001369333, NIP: 622-24- 68-959, REGON: 251546820, kapitał zakładowy 176.891.600,00 zł (dalej jako WŁAŚCICIEL SERWISU). 

 5. REGULAMIN stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a WŁAŚCICIELEM SERWISU. 

§2 UŻYTKOWNICY I KONTA
 1. Użytkownikiem SERWISU może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, a także niepełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły lat 13 pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich opiekuna prawnego (dalej jako UŻYTKOWNIK). 

 2. Do osób fizycznych korzystających z SERWISU w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową stosuje się zapisy REGULAMINU dotyczące konsumentów, a także odpowiednie regulacje prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego konsumentów. 

 3. Korzystanie z serwisu jest możliwe przy wykorzystaniu urządzeń z dostępem do sieci Internet. 

 4. UŻYTKOWNIKIEM jest podmiot, który dokonał rejestracji w SERWISIE i posiada w nim aktywne KONTO. 

 5. KONTO oznacza indywidualne konto UŻYTKOWNIKA, oznaczone poprzez indywidualny login i hasło, wybrane i wskazane podczas rejestracji przez UŻYTKOWNIKA. Dostęp do SERWISU następuje poprzez zalogowanie się UŻYTKOWNIKA przy użyciu ww. loginu i hasła. 

 6. Dostęp do SERWISU mają tylko UŻYTKOWNICY, którzy dokonali rejestracji polegającej na wypełnieniu elektronicznego formularza na stronie internetowej SERWISU poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce zamieszkania oraz innych danych niezbędnych w celu realizacji zamówienia, w tym w szczególności wysyłki produktu i wystawienia faktury VAT. 

 7. UŻYTKOWNIK jest obowiązany podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia dostępu do Jego KONTA przed osobami nieuprawnionymi, w tym zachować w poufności swoje login i hasło oraz nie przekazywać ich osobom trzecim. WŁAŚCICIEL SERWISU nie ponosi odpowiedzialności za działania osób nieuprawnionych dokonywane w ramach KONTA UŻYTKOWNIKA. 

§3 ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienie może zostać złożone przez UŻYTKOWNIKA po zalogowaniu się przez Niego do KONTA. W przypadku dystrybucji ESD procedura zamówienia rozpoczyna się poprzez dodanie przez UŻYTKOWNIKA produktu do koszyka. W przypadku dystrybucji wysyłkowej procedura zamówienia rozpoczyna się po wypełnieniu przez UŻYTKOWNIKA elektronicznego formularza zamówienia. 

 2. Produkty przedstawione w SERWISIE nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. 

 3. SERWIS może przewidzieć możliwość dokonywania zamówień produktów, które nie miały jeszcze swojej premiery w systemie tzw. pre-order. Produkty dostępne w tej przedsprzedaży są oznaczone w SERWISIE znakiem ‘PRE-ORDER’. WŁAŚCICIEL SERWISU zamieszcza orientacyjną informację odnośnie przewidywanej daty premiery produkty. Daty te mogą ulec zmianie zgodnie z decyzją producenta produktu. W przypadku dokonywania zakupów typu ‘pre-order’ Użytkownikowi może zostać udostępniona opcja zakupu produktu typu bazowego lub produktu typu ekskluzywnego. 

 4. W przypadku możliwości realizacji zamówienia WŁAŚCIECIEL SERWISU potwierdza warunki zamówienia poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości e-mail na adres e-mail, o którym mowa w §2 pkt 6 REGULAMINU oraz poprzez oznaczenie zamówionego produktu na KONCIE UŻYTKOWNIKA statusem „Zakupione”. 

 5. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą, o której mowa w pkt 4. Warunkiem skuteczności złożonego zamówienia jest dokonanie przez UŻYTKOWNIKA płatności w sposób wskazany w §4 REGULAMINU. 

 6. Skutecznie złożone zamówienie oznacza zawarcie przez UŻYTKOWNIKA i WŁAŚCICIELA SERWISU umowy sprzedaży zamówionych produktów. 

 7. WŁAŚCICIEL SERWISU niezwłocznie prześle na adres korespondencyjny wskazany przez UŻYTKOWNIKA pisemne potwierdzenie zawarcia umowy. 

 8. Nieopłacone zamówienia zostaną anulowane po 7 dniach od daty złożenia. 

§4 CENA I PŁATNOŚCI
 1. Ceny wszystkich produktów zamieszczonych w serwisie zawierają podatek VAT (ceny brutto). 

 2. Ceny produktów podane w SERWISIE nie obejmują innych kosztów, w tym kosztów opakowania, przesyłki itp. Płatność powinna każdorazowo obejmować cenę produktu oraz dodatkowe koszty, jeśli występują, o których UŻYTKOWNIK zostanie poinformowany podczas składania zamówienia. 

 3. Na żądanie UŻYTKOWNIKA wystawiana jest Faktura VAT z wykorzystaniem danych wskazanych przez UŻYTKOWNIKA w formularzu zamówienia, w tym adresu i numeru NIP.  

 4. Płatności są dokonywane przez UŻYTKOWNIKA wg Jego wyboru jednego ze sposobów płatności dostępnych w SERWISIE. W przypadku wyboru przez UŻYTKOWNIKA płatności za pośrednictwem operatora płatności typu PayPal płatności uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez SERWIS od operatora płatności potwierdzenia jej dokonania przez UŻYTKOWNIKA. 

 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay oraz PayPal. 

§5 UDOSTĘPNIANIE/WYSYŁKA
 1. SERWIS realizuje skutecznie złożone zamówienia, po ich dokonaniu i zrealizowaniu płatności przez UŻYTKOWNIKA. 

 2. Realizacja zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 6, następuje:  

  1. W dystrybucji elektronicznej (ESD) poprzez udostępnienie produktu UŻYTKOWNIKOWI, w sposób, o którym mowa w pkt 3. SERWIS informuje UŻYTKOWNIKÓW, że udostępnienie produktu następuje w miarę możliwości niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24h od realizacji płatności. WŁAŚCICIEL SERWISU prześle UŻYTKOWNIKOWI drogą mailową informację o możliwości odstąpienia od umowy, jak również o tym, że w przypadku żądania dostarczenia treści cyfrowej natychmiast po zawarciu umowy o utracie tego uprawnienia zgodnie z treścią § 8 pkt 3. 

  2. W dystrybucji wysyłkowej poprzez nadanie produktu przesyłką pocztową lub kurierską, wg wyboru UŻYTKOWNIKA, w sposób, o którym mowa w pkt 4. 

 3. Realizacja zamówienia w dystrybucji elektronicznej (ESD) następuje poprzez udostępnienie/ przesłanie UŻYTKOWNIKOWI pliku instalacyjnego na dysk lub kodu aktywującego produkt. UŻYTKOWNIK może pobrać produkt z chwilą jego udostępnienia. 

 4. Realizacja zamówienia w dystrybucji wysyłkowej następuje poprzez przesłanie zamówionego produktu przesyłką pocztową lub kurierską. UŻYTKOWNIK zostaje poinformowany o kosztach dostawy i dokonuje wyboru sposobu przesyłki w chwili składania zamówienia. Dostawa następuje na adres wskazany w formularzu zamówienia. 

 5. Zamówienia typu PRE – ORDER będą realizowane w możliwie najkrótszym terminie, o którym UŻYTKOWNIK zostanie poinformowany w formie mailowej. 

§6 KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW
 1. Korzystanie z produktów następuje na warunkach określonych w REGULAMINIE oraz w postanowieniach umowy licencyjnej zawartej z producentem produktu. Warunki umowy licencyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaną udostępnione UŻYTKOWNIKOWI każdorazowo przed instalacją produktu. 

 2. Zawarcie umowy z WŁAŚCICIELEM SERWISU oznacza wyłącznie nabycie przez UŻYTKOWNIKA ograniczonych praw licencyjnych (licencja niewyłączna) do korzystania z zakupionego lub wypożyczonego produktu, na warunkach, o których mowa w pkt 1. Licencja ta jest niezbywalna (zakaz sublicencji), a prawa do korzystania z produktu nie mogą być przedmiotem dalszego obrotu. 

 3. Zawarcie umowy z WŁAŚCICIELEM SERWISU nie powoduje nabycia przez UŻYTKOWNIKA praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do produktów, ani zawartych w nich utworów i innych treści. UŻYTKOWNIKOWI nie przysługuje w szczególności prawo do utrwalania, zwielokrotniania produktów i załączonych do nich materiałów, a także ich części, wprowadzania ich do obrotu, rozpowszechniania, publicznego prezentowania, a działania takie mogą być podejmowane wyłącznie po uzyskaniu przez UŻYTKOWNIKA pisemnej zgody WŁAŚCICIELA SERWISU i innych uprawnionych podmiotów trzecich. 

 4. Korzystanie z konkretnych produktów jest możliwe pod warunkiem korzystania przez UŻYTKOWNIKA z urządzeń o parametrach technicznych i ustawieniach określonych każdorazowo w tzw. Karcie produktu lub na stronie SERWISU w opisie produktu. 

 5. WŁAŚCICIEL SERWISU nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z produktów lub utrudnienia w pobraniu lub korzystaniu z produktów będące wynikiem niespełniania przez UŻYTKOWNIKA wymagań, o których mowa w pkt 1. 

 6. Korzystanie z produktów zakupionych w SERWISIE jest dozwolone wyłącznie na własny niekomercyjny użytek osobisty UŻYTKOWNIKÓW. 

§7 REKLAMACJE
 1. UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących świadczonych usług i produktów do WŁAŚCICIELA SERWISU. 

 2. Reklamacje mogą być wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail:support@boxoffstore.com.  

 3. W przypadku UŻYTKOWNIKÓW będących konsumentami reklamacja przysługuje w razie niezgodności z umową towaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta 9dz. U. 2014 r., poz. 827), a w przypadku pozostałych UŻYTKOWNIKÓW w razie wad fizycznych lub prawnych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 4. Podstawą reklamacji nie może być nieprawidłowe działanie produktu (w szczególności brak możliwości instalacji, uruchomienia, nieprawidłowe wyświetlanie grafiki) wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu UŻYTKOWNIKA. 

 5. WŁAŚCICIEL SERWISU ustosunkowuje się do reklamacji UŻYTKOWNIKÓW w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego reklamacji. 

 6. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji dotyczącej zakupionego produktu, WŁAŚCICIEL SERWISU dokona, wg uznania UŻYTKOWNIKA, zwrotu na rzecz UŻYTKOWNIKA kwoty uiszczonej z tytułu zakupu produktu objętego reklamacją wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki, jeśli były one pokryte przez UŻYTKOWNIKA, wymiany na produkt wolny od wad albo obniżenia ceny produktu. 

 7. W przypadku stwierdzenia wad produktu, UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 8. 

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. UŻYTKOWNIKOM będącym konsumentami na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. 2014 r., poz. 827), zwaną dalej USTAWĄ, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt 3. Prawo to wykonuje się poprzez złożenie WŁAŚCICIELOWI SERWISU stosownego oświadczenia na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy lub świadczenia usługi. Oświadczenie może być złożone także w formie elektronicznej, przesłanej na adres mailowy:refund@boxoffstore.com. Formularz odstąpienia od umowy załączony jest do treści REGULAMINU. WŁAŚCICIEL SERWISU niezwłocznie prześle UŻYTKOWNIKOWI pisemne potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy..  

 2. W razie realizacji prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt 1 to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot ceny za produkt na rzecz UŻYTKOWNIKA nastąpi w terminie do 14 dni, poprzez system płatności, z którego UŻYTKOWNIK korzystał dokonując płatności. 

 3. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje UŻYTKOWNIKOWI będącemu konsumentem, gdy umowa dotyczy: 

  1. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, 

  2. gdy świadczenie nastąpiło, za zgodą UŻYTKOWNIKA, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i po poinformowaniu przez WŁAŚCICIELA SERWISU o utracie prawa odstąpienia od umowy, 

  3. danych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po otwarciu przez UŻYTKOWNIKA opakowania produktu, 

 4. co oznacza, że w przypadku dystrybucji elektronicznej ESD, prawo odstąpienia nie przysługuje także w sytuacji, gdy UŻYTKOWNIK dokonał pobrania produktu lub wykorzystał kod dostępu.

 5. W przypadku zamówień typu PRE-ORDER UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo odstąpienia od umowy najpóźniej 24 h przed premierą produktu. Pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Postanowienie to nie narusza uprawnień UŻYTKOWNIKA, o którym mowa w pkt 1. 

 6. W przypadku skorzystania przez UŻYTKOWNIKA z prawa odstąpienia od umowy, WŁAŚCICIEL SERWISU dokona zwrotu dokonanej przez UŻYTKOWNIKA płatności za produkt wraz z kosztami przesyłki. Jeżeli UŻYTKOWNIK wybrał jako sposób dostarczenia rzeczy doręczenie inną metodą niż przesyłka pocztowa zwrotowi, zgodnie z art. 33 USTAWY nie podlegają koszty przewyższające koszt przesyłki pocztowej. 

§9 DEZAKTYWACJA KONTA
 1. UŻYTKOWNIK może w każdej chwili zrezygnować ze swojego KONTA w SERWISIE dokonując jego dezaktywacji. 

 2. Dezaktywacja następuje poprzez wypełnienie przez UŻYTKOWNIKA odpowiedniego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej SERWISU. 

 3. Po dezaktywacji KONTA UŻYTKOWNIK nie ma możliwości korzystania z produktów dostępnych w SERWISIE, w tym dokonywania zakupów. 

§10 DANE OSOBOWE
 1. WŁAŚCICIEL SERWISU jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926). 

 2. Dokonanie przez UŻYTKOWNIKA rejestracji w SERWISIE, w sposób, o którym mowa w §2 REGULAMINU, oznacza wyrażenie przez UŻYTKOWNIKA zgody na przetwarzanie danych osobowych UŻYTKOWNIKA w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926). 

 3. WŁAŚCICIEL SERWISU przetwarza i przechowuje dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do umożliwienia UŻYTKOWNIKOWI dokonywania zamówień i realizacji zawartej umowy, w tym wystawienia Faktur VAT, dokonania wysyłki, kontaktu z UŻYTKOWNIKIEM w celu usprawnienia realizacji zamówienia. 

 4. WŁAŚCICIEL SERWISU zapewnia przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926). 

 5. UŻYTKOWNIK ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

§11 POZOSTAŁE
 1. UŻYTKOWNICY nie są uprawnieni do korzystania w jakikolwiek sposób z materiałów publikowanych na stronie internetowej UŻYTKOWNIKA SERWISU, w tym fotografii, rysunków, opisów towarów, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub uzyskają pisemną zgodę WŁAŚCICIELA SERWISU. 

 2. Po zalogowaniu się do SERWISU UŻYTKOWNICY mogą uzyskiwać dostęp do dodatkowych funkcji serwisu. SERWIS może wprowadzać nowe oraz modyfikować dotychczas istniejące funkcje dostępne w SERWISIE. 

 3. WŁAŚCICIEL SERWISU może zmienić REGULAMIN. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez WŁAŚCICIELA SERWISU, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w SERWISIE zmienionego REGULAMINU, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. UŻYTKOWNIK przy pierwszym logowaniu w SERWISIE licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach. 

 4. WŁAŚCICIEL SERWISU kieruje działalność SERWISU na rynek polski, może udostępniać jednak niniejszy REGULAMIN także w innych wersjach językowych, co nie narusza postanowień pkt 5. 

 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a WŁAŚCICIELEM SERWISU jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z umową będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.