REGULAMIN SERWISU (ważny do 25.12.2014) §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin wraz z jego wszelkimi zmianami (dalej jako REGULAMIN) określa warunki korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego BoxOff Store prowadzonego pod adresem internetowym www.boxoffstore.com. (dalej jako SERWIS). SERWIS umożliwia dokonywanie detalicznych zakupów produktów w oparciu o dystrybucję elektroniczną (ESD) albo dystrybucję wysyłkową na oryginalnych nośnikach i w opakowaniach.  

 2. SERWIS umożliwia swoim klientom również korzystanie z usługi subskrypcji (dalej SUBSKRYPCJA) polegającej na czasowym używaniu produktów na zasadzie ich wypożyczenia. Produkty oferowane w ramach SUBSKRYPCJI mogą być udostępniane przez SERWIS wyłącznie w oparciu o dystrybucję elektroniczną (ESD).   

 3. Rejestracja w SERWISIE dokonana przez Użytkownika niebędącego konsumentem oznacza akceptację niniejszego REGULAMINU oraz potwierdzenie znajomości jego treści przez Użytkownika.  

 4. Użytkownicy będący konsumentami wyrażają zgodę na treść REGULAMINU oraz zgodę na zawarcie umowy na odległość w rozumieniu art. 6 ust.3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012r., poz.1225) każdorazowo indywidualnie dokonując rejestracji.  

 5. Właścicielem i administratorem SERWISU jest Techland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Żółkiewskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000001369333, NIP: 622-24-68-959, REGON: 251546820, kapitał zakładowy 50.000 zł (dalej jako WŁAŚCICIEL SERWISU).  

 6. REGULAMIN stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a WŁAŚCICIELEM SERWISU.  

§2 UŻYTKOWNICY I KONTA
 1. Użytkownikiem SERWISU może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, a także niepełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły lat 13 pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich opiekuna prawnego (dalej jako UŻYTKOWNIK).  

 2. Do osób fizycznych korzystających z SERWISU w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową stosuje się zapisy REGULAMINU dotyczące konsumentów, a także odpowiednie regulacje prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego konsumentów.  

 3. Korzystanie z serwisu jest możliwe przy wykorzystaniu urządzeń z dostępem do sieci Internet. 

 4. UŻYTKOWNIKIEM jest podmiot, który dokonał rejestracji w SERWISIE i posiada w nim aktywne KONTO. 

 5. KONTO oznacza indywidualne konto UŻYTKOWNIKA, oznaczone poprzez indywidualny login i hasło, wybrane i wskazane podczas rejestracji przez UŻYTKOWNIKA. Dostęp do SERWISU następuje poprzez zalogowanie się UŻYTKOWNIKA przy użyciu ww. loginu i hasła.  

 6. Dostęp do SERWISU mają tylko UŻYTKOWNICY, którzy dokonali rejestracji polegającej na wypełnieniu elektronicznego formularza na stronie internetowej SERWISU poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce zamieszkania oraz innych danych niezbędnych w celu realizacji zamówienia, w tym w szczególności wysyłki produktu i wystawienia faktury VAT.  

 7. UŻYTKOWNIK jest obowiązany podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia dostępu do Jego KONTA przed osobami nieuprawnionymi, w tym zachować w poufności swoje login i hasło oraz nie przekazywać ich osobom trzecim. WŁAŚCICIEL SERWISU nie ponosi odpowiedzialności za działania osób nieuprawnionych dokonywane w ramach KONTA UŻYTKOWNIKA.  

§3 ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienie może zostać złożone przez UŻYTKOWNIKA po zalogowaniu się przez Niego do KONTA. W przypadku dystrybucji ESD procedura zamówienia rozpoczyna się poprzez dodanie przez UŻYTKOWNIKA produktu do koszyka. W przypadku dystrybucji wysyłkowej procedura zamówienia rozpoczyna się po wypełnieniu przez UŻYTKOWNIKA elektronicznego formularza zamówienia. Zamówienie w ramach SUBSKRYPCJI  dokonywane mogą być, zgodnie z treścią § 1 pkt 2, wyłącznie w ramach dystrybucji ESD. 

 2. Produkty przedstawione w SERWISIE nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. 

 3. SERWIS może przewidzieć możliwość dokonywania zamówień produktów, które nie miały jeszcze swojej premiery w systemie tzw. pre-order. Produkty dostępne w tej przedsprzedaży są oznaczone w SERWISIE znakiem ‘PRE-ORDER’. WŁAŚCICIEL SERWISU zamieszcza orientacyjną informację odnośnie przewidywanej daty premiery produkty. Daty te mogą ulec zmianie zgodnie z decyzją producenta produktu. W przypadku dokonywania zakupów typu ‘pre-order’ Użytkownikowi może zostać udostępniona opcja zakupu produktu typu bazowego lub produktu typu ekskluzywnego. Zamówienia PRE-ORDER  nie są dostępne w ramach  SUBSKRYPCJI. W przypadku wyboru typu ekskluzywnego produktu Użytkownikowi będą przydzielane ‘bonusy’, o których rodzaju zostanie indywidualnie poinformowany (drogą mailową lub w systemie indywidualnych powiadomień w SERWISIE). Przydzielanie ‘ bonusów’ może się odbywać aż do daty premiery produktu.  

 4. W przypadku możliwości realizacji zamówienia WŁAŚCIECIEL SERWISU potwierdza warunki zamówienia poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości e-mail na adres e-mail, o którym mowa w §2 pkt 6 REGULAMINU oraz poprzez oznaczenie zamówionego produktu na KONCIE UŻYTKOWNIKA statusem „do pobrania”.  

 5. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą, o której mowa w pkt 4. Warunkiem skuteczności złożonego zamówienia jest dokonanie przez UŻYTKOWNIKA płatności w sposób wskazany w §4 REGULAMINU.  

 6. Skutecznie złożone zamówienie oznacza zawarcie przez UŻYTKOWNIKA i WŁAŚCICIELA SERWISU umowy sprzedaży zamówionych produktów.  

§4 CENA I PŁATNOŚCI
 1. Ceny wszystkich produktów zamieszczonych w serwisie zawierają podatek VAT (ceny brutto). 

 2. Ceny produktów podane w SERWISIE nie obejmują innych kosztów, w tym kosztów opakowania, przesyłki itp. Płatność powinna każdorazowo obejmować cenę produktu oraz dodatkowe koszty, jeśli występują, o których UŻYTKOWNIK został poinformowany składając zamówienie.  

 3. Na żądanie UŻYTKOWNIKA wystawiana jest Faktura VAT z wykorzystaniem danych wskazanych przez UŻYTKOWNIKA w formularzu zamówienia, w tym adresu i numeru NIP.  

 4. Płatności są dokonywane przez UŻYTKOWNIKA wg Jego wyboru jednego ze sposobów płatności dostępnych w SERWISIE. W przypadku wyboru przez UŻYTKOWNIKA płatności za pośrednictwem operatora płatności typu PayPal płatności uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez SERWIS od operatora płatności potwierdzenia jej dokonania przez UŻYTKOWNIKA.  

 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay oraz PayPal.  

 6. Opłaty dokonane przez UŻYTKOWNIKA z tytułu SUBSKRYPCJI umożliwiają korzystanie z produktu przez czas określony wynoszący 30 dni (CZAS SUBSKRYPCJI). Za chwilę dokonania przez UŻYTKOWNIKA płatności z tytułu SUBSKRYPCJI  uznaje się moment zaksięgowania wpłaty przez SERWIS.  

§5 UDOSTĘPNIANIE/WYSYŁKA
 1. SERWIS realizuje skutecznie złożone zamówienia, po ich dokonaniu i zrealizowaniu płatności przez UŻYTKOWNIKA.  

 2. Realizacja zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 6, następuje:  

  1. W dystrybucji elektronicznej (ESD) poprzez udostępnienie produktu UŻYTKOWNIKOWI, w sposób, o którym mowa w pkt 3. SERWIS informuje UŻYTKOWNIKÓW, że udostępnienie produktu następuje w miarę możliwości niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24h od realizacji płatności.  

  2. W dystrybucji wysyłkowej poprzez nadanie produktu przesyłką pocztową lub kurierską, wg wyboru UŻYTKOWNIKA, w sposób, o którym mowa w pkt 4. 

  3. W ramach SUBSKRYPCJI  udostępnienie produktu UŻYTKOWNIKOWI następuje w sposób, o którym mowa w § 5, w przeciągu 24 h od momentu zaksięgowania płatności. 

 3. Realizacja zamówienia w dystrybucji elektronicznej (ESD) następuje poprzez udostępnienie/ przesłanie UŻYTKOWNIKOWI pliku instalacyjnego na dysk lub kodu aktywującego produkt. UŻYTKOWNIK może pobrać produkt z chwilą jego udostępnienia.  

 4. Realizacja zamówienia w dystrybucji wysyłkowej następuje poprzez przesłanie zamówionego produktu przesyłką pocztową lub kurierską. UŻYTKOWNIK zostaje poinformowany o kosztach dostawy i dokonuje wyboru sposobu przesyłki w chwili składania zamówienia. Dostawa następuje na adres wskazany w formularzu zamówienia.  

 5. W ramach SUBSKRYPCJI zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty UŻYTKOWNIKA przez WŁAŚCICIELA SERWISU, poprzez udostępnienie UŻYTKOWNIKOWI pakietu z listą dostępnych gier, zaś UŻYTKOWNIK, po zaakceptowaniu warunków umowy licencyjnej użytkownika końcowego, ma możliwość pobrania aplikacji BoxOff Store. Zainstalowanie aplikacji BoxOff Store na dysku, umożliwia UŻYTKOWNIKOWI dodanie do niej gier dostępnych w pakiecie (wg wyboru UŻYTKOWNIKA mogą zostać dodane wszystkie gry dostępne w pakiecie lub tylko wybrane tytuły). Uruchomienie gry pobranej w ramach SUBSKRYPCJI możliwe jest wyłącznie z poziomu aplikacji BoxOff Store. W ramach SUBSKRYPCJI UZYTKOWNIK ma możliwość korzystania z pobranych gier przez cały czas jej trwania, tj.. przez okres, o którym mowa w § 4 pkt 6.  SERWIS będzie powiadamiał UŻYTKOWNIKA z wyprzedzeniem o nadchodzącym terminie wygaśnięcia CZASU SUBSKRYPCJI.  

 6. Realizacja zamówienia typu PRE-ORDER następuje, z zastrzeżeniem pkt 1 - 4, w dniu premiery produktu.  

§6 KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW
 1. Korzystanie z produktów następuje na warunkach określonych w REGULAMINIE oraz w postanowieniach umowy licencyjnej zawartej z producentem produktu. Warunki umowy licencyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaną udostępnione UŻYTKOWNIKOWI każdorazowo przed instalacją produktu.  

 2. Zawarcie umowy z WŁAŚCICIELEM SERWISU oznacza wyłącznie nabycie przez UŻYTKOWNIKA ograniczonych praw licencyjnych (licencja niewyłączna) do korzystania z zakupionego lub wypożyczonego produktu, na warunkach, o których mowa w pkt 1. Licencja ta jest niezbywalna (zakaz sublicencji), a prawa do korzystania z produktu nie mogą być przedmiotem dalszego obrotu.  

 3. Zawarcie umowy z WŁAŚCICIELEM SERWISU nie powoduje nabycia przez UŻYTKOWNIKA praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do produktów, ani zawartych w nich utworów i innych treści. UŻYTKOWNIKOWI nie przysługuje w szczególności prawo do utrwalania, zwielokrotniania produktów i załączonych do nich materiałów, a także ich części, wprowadzania ich do obrotu, rozpowszechniania, publicznego prezentowania, a działania takie mogą być podejmowane wyłącznie po uzyskaniu przez UŻYTKOWNIKA pisemnej zgody WŁAŚCICIELA SERWISU i innych uprawnionych podmiotów trzecich.  

 4. Pobranie i korzystanie z konkretnych produktów jest możliwe pod warunkiem korzystania przez UŻYTKOWNIKA z urządzeń o parametrach technicznych i ustawieniach określonych każdorazowo w tzw. Karcie produktu lub na stronie SERWISU w opisie produktu.  

 5. WŁAŚCICIEL SERWISU nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości pobrania i korzystania z produktów lub utrudnienia w pobraniu lub korzystaniu z produktów będące wynikiem niespełniania przez UŻYTKOWNIKA wymagań, o których mowa w pkt 1.  

 6. Korzystanie z produktów zakupionych w SERWISIE jest dozwolone wyłącznie na własny niekomercyjny użytek osobisty UŻYTKOWNIKÓW.  

§7 REKLAMACJE
 1. UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących świadczonych usług i produktów do WŁAŚCICIELA SERWISU.  

 2. Reklamacje mogą być składane poprzez wypełnienie elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej SERWISU lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: support@boxoffstore.com.  

 3. W przypadku UŻYTKOWNIKÓW będących konsumentami reklamacja przysługuje w razie niezgodności z umową towaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176), a w przypadku pozostałych UŻYTKOWNIKÓW w razie wad fizycznych lub prawnych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

 4. Podstawą reklamacji nie może być nieprawidłowe działanie produktu (w szczególności brak możliwości instalacji, uruchomienia, nieprawidłowe wyświetlanie grafiki) wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu UŻYTKOWNIKA.  

 5. WŁAŚCICIEL SERWISU ustosunkowuje się do reklamacji UŻYTKOWNIKÓW w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji produktu, z którego UŻYTKOWNIK zamierzał korzystać w ramach SUBSKRYPCJI, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez  WŁAŚCICIELA SERWISU, okres jej rozpatrywania nie będzie wliczony do CZASU SUBSKRYPCJI.  

 6. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji dotyczącej zakupionego produktu, WŁAŚCICIEL SERWISU dokona na rzecz UZYTKOWNIKA zwrotu kwoty uiszczonej z tytułu zakupu produktu objętego reklamacją wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki, jeśli były one pokryte przez UZYTKOWNIKA.  

 7. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji dotyczącej produktu udostępnionego UŻYTKOWNIKOWI w ramach SUBSKRYPCJI, WŁASCICIEL SERWISU dokona zwrotu na rzecz UŻYTKOWNIKA zwrotu opłaty z tytułu SUBSKRYPCJI za okres od dnia zgłoszenia reklamacji do zakończenia CZASU SUBSKRYPCJI.       

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. UŻYTKOWNIKOM będącym konsumentami na podstawie art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012r., poz.1225) przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem pkt 4. Prawo to wykonuje się poprzez złożenie WŁAŚCICIELOWI SERWISU stosownego oświadczenia na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy lub świadczenia usługi. Oświadczenie może być złożone także w formie elektronicznej, przesłanej na adres mailowy: support@boxffstore.com.  

 2. W razie realizacji prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt 1 to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot ceny za produkt lub opłaty za SUBSKRYPCJĘ na rzecz UŻYTKOWNIKA nastąpi poprzez system płatności, z którego UŻYTKOWNIK korzystał dokonując płatności.  

 3. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje UŻYTKOWNIKOWI będącemu konsumentem, gdy umowa dotyczy:  

  1. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, 

  2. Gdy świadczenie nastąpiło, za zgodę UŻYTKOWNIKA, przed upływem terminu na odstąpienie, 

  3. Danych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,  

co oznacza, że w przypadku dystrybucji elektronicznej ESD,  w tym również SUBSKRYPCJI, prawo odstąpienia nie przysługuje także w sytuacji, gdy UŻYTKOWNIK dokonał pobrania produktu lub wykorzystał kod dostępu.

 1. W przypadku zamówień typu PRE-ORDER UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo odstąpienia od umowy najpóźniej 24 h przed premierą produktu. Pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Postanowienie to nie narusza uprawnień UŻYTKOWNIKA, o którym mowa w pkt 1.  

§9 DEZAKTYWACJA KONTA
 1. UŻYTKOWNIK może w każdej chwili zrezygnować ze swojego KONTA w SERWISIE dokonując jego dezaktywacji.  

 2. Dezaktywacja następuje poprzez wypełnienie przez UŻYTKOWNIKA odpowiedniego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej SERWISU.  

 3. Po dezaktywacji KONTA UŻYTKOWNIK nie ma możliwości korzystania z produktów dostępnych w SERWISIE, w tym dokonywania zakupów.  

§10 DANE OSOBOWE
 1. WŁASCICIEL SERWISU jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926).  

 2. Dokonanie przez UŻYTKOWNIKA rejestracji w SERWISIE, w sposób, o którym mowa w §2 REGULAMINU, oznacza wyrażenie przez UŻYTKOWNIKA zgody na przetwarzanie danych osobowych UŻYTKOWNIKA w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926).  

 3. WŁAŚCICIEL SERWISU przetwarza i przechowuje dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do umożliwienia UŻYTKOWNIKOWI dokonywania zamówień i realizacji zawartej umowy, w tym wystawienia Faktur VAT, dokonania wysyłki, kontaktu z UŻYTKOWNIKIEM w celu usprawnienia realizacji zamówienia.  

 4. WŁAŚCICIEL SERWISU zapewnia przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926).  

 5. UŻYTKOWNIK ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.  

§11 POZOSTAŁE
 1. UŻYTKOWNICY nie są uprawnieni do korzystania w jakikolwiek sposób z materiałów publikowanych na stronie internetowej UŻYTKOWNIKA SERWISU, w tym fotografii, rysunków, opisów towarów, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub uzyskają pisemną zgodę WŁAŚCICIELA SERWISU.  

 2. Po zalogowaniu się do SERWISU UŻYTKOWNICY mogą uzyskiwać dostęp do dodatkowych funkcji serwisu. SERWIS może wprowadzać nowe oraz modyfikować dotychczas istniejące funkcje dostępne w SERWISIE.  

 3. WŁAŚCICIEL SERWISU może zmienić REGULAMIN. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez WŁAŚCICIELA SERWISU, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w SERWISIE zmienionego REGULAMINU, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. UŻYTKOWNIK przy pierwszym logowaniu w SERWISIE licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach.  

 4. WŁAŚCICIEL SERWISU kieruje działalność SERWISU na rynek polski, może udostępniać jednak niniejszy REGULAMIN także w innych wersjach językowych, co nie narusza postanowień pkt 5.  

 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a WŁAŚCICIELEM SERWISU jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z umową będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.