WAŻNE – PRZED PRZYSTAPIENIEM DO POBIERANIA OPROGRAMOWANIA, UZYSKANIEM KLUCZA INSTALACYJNEGO DO OPROGRAMOWANIA LUB UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY.

OPROGRAMOWANIE JEST PRZEDMIOTEM OCHRONY PRAWA AUTORSKIEGO I UDOSTEPNIANE JEST UZYTKOWNIKOWI NA ZASADZIE LICENCJI.  POBRANIE ORPOGRAMOWANIA LUB UZYSKANIE KLUCZA INSTALACYJNEGO DO OPROGRAMOWANIA OZNACZA, IŻ UŻYTKOWNIK ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY I ZAAKCEPTOWAŁ JEJ WARUNKI.

POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI OPROGRAMOWANIA WRAZ Z DODATKOWYMI ELEMENTAMI, TAKIMI JAK INSTRUKCJE, OPISY ITP., STANOWIA WŁASNOŚĆ TECHLAND SP. Z O.O. (DALEJ „TECHLAND”) LUB WŁASNOŚC INNYCH PODMIOTÓW, Z KTÓRYMI TECHLAND ZAWARŁ WŁAŚCIWE UMOWY LICENCYJNE LUB PODJĄŁ WSPÓŁPRACĘ NA ZASADZIE PARTNERSTWA BIZNESOWEGO.

Techland udziela na rzecz Użytkownika ograniczona, niewyłącznej licencji na użytkowanie oprogramowania wyłącznie do użytku niekomercyjnego  Zgodnie z niniejszą umową Użytkownik uprawniony jest do zainstalowania i używania oprogramowania. Użytkownikowi zabrania się udzielania sublicencji, wypożyczania, wynajmu lub innego rodzaju rozpowszechniania oprogramowania w celach komercyjnych. Warunki niniejszej licencji obowiązują od momentu pobrania oprogramowania lub klucza instalacyjnego do oprogramowania. Zabronione są wszelkie działania Użytkownika polegające na modyfikowaniu oprogramowania, w tym jego kodu źródłowego. Znaki towarowe lub elementy graficzne zamieszczone w oprogramowaniu stanowią własność Techland lub podmiotów, z którymi Techland zawarł właściwe umowy licencyjne lub podjął współpracę na zasadzie partnerstwa biznesowego. Przedmiotowe  oznaczenia tego typu nie mogą być usuwane lub modyfikowane przez Użytkownika. W związku z tym, iż użytkownik nabywa prawa wyłącznie do niekomercyjnego używania oprogramowania, w związku z czym wszelkie pozostałe prawa do oprogramowania przysługują Techland lub  innym podmiotom, z którymi Techland zawarł właściwe umowy licencyjne lub podjął współpracę na zasadzie partnerstwa biznesowego. W przypadku naruszenia warunków niniejsze umowy licencyjnej, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu lub zniszczenia wszelkich składników oprogramowania.

Użytkownik jednorazowo może używać wyłącznie jednej kopii oprogramowania, aktywowanej przy pomocy klucza instalacyjnego na jednym posiadanym urządzeniu umożliwiającym używanie oprogramowania. W przypadku uzyskania licencji wielostanowiskowej na oprogramowanie możliwe jest jednoczesne korzystanie z tylu kopii oprogramowania, na ile wykupiono licencje.

Oprogramowanie, dokumentacja z nim związana oraz klucze instalacyjne nie mogą być dalej licencjonowane, użyczane, dzierżawione lub wypożyczane bez uprzedniej pisemnej zgody Techland.

Techland zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych dotyczących użytkowania oprogramowania, w tym numerów kluczy instalacyjnych, adresów serwerów, numerów IP użytkownika oraz innych danych w celu zapewnienia, iż oprogramowanie i inne elementy z nim związane są używane zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Wszelkie nieupoważnione używanie oprogramowania uznane zostanie przez Techland za naruszenie niniejszej umowy licencyjnej. W związku z powyższym Techland zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia warunków niniejszej umowy.

Jeśli użytkownik korzysta z usług sieciowych, takich jak  rozgrywki sieciowe i/lub pobieranie, bądź przesyłanie określonych danych, Techland zastrzega sobie prawo do gromadzenia i przetwarzania takich danych w zakresie wyników, rankingów lub innych osiągnieć użytkownika, przy czym Techland zapewnia, iż obejmie przedmiotowe dane ochroną zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym danych osobowych    

Firma Techland nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna za żadne szkody (w tym obejmujące utratę zysków, przerwę w działalności gospodarczej, utratę informacji ekonomicznych lub inne straty finansowe) spowodowane przez użycie oprogramowania lub niemożność użycia go, nawet jeśli Techland zostanie powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki w celu uniknięcia szkód, a w szczególności wykonać kopie zapasowe oprogramowania oraz wszystkich ważnych danych znajdujących się na komputerze. Za szkody związane z oprogramowaniem nabytym od licencjodawców Techland, odpowiedzialni są licencjodawcy.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Naruszenie postanowień związanych z prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej spowoduje utratę prawa do korzystania z oprogramowania i związanych z nim składników przez Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu lub skasowania  wszystkich danych zapisanych na komputerze lub innym urządzeniu, na którym wykorzystywał oprogramowanie. Przestrzeganie postanowień niniejszej umowy jest warunkiem legalnego używania oprogramowania i towarzyszących mu elementów. W przypadku naruszenia przez użytkownika warunków niniejszej umowy, Techland przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z realizacja postanowień umowy podlegają jurysdykcji sądu powszechnego właściwemu zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Wszelka korespondencje związaną z realizacją postanowień umowy, korzystaniem z oprogramowania lub jego poszczególnych elementów prosimy kierować na adres Techland Sp. z o.o., 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Żółkiewskiego 3.